ข้อมูลทั่วไป
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง
ผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
อัตรากำลัง
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสวัสดิการชุมชน
งานกฎหมายและคดี
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
กองคลัง
งานบัญชีและการเงิน
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
สถิติรายรับ-รายจ่าย
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยงานในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลน้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียง
ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศรัย (กศน.)
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ้านแม
สถานที่สำคัญในพื้นที่
ศาสนสถาน
ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลัก
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านแม
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ
คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.บ้านแม
 
 
 

ประวัติความเป็นมา : :

ตำบลบ้านแม เดิมมีสตรีผู้หนึ่งมีสติปัญญาฉลาดชาวบ้านจึงขนานนามว่า แม่ของหมู่บ้าน และเรียกหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านแม่" ต่อมามีชายมาสู่ขอและให้นางย้ายไปอยู่ที่เวียงโค้งบ้านฝ่ายชาย แต่นางรักบ้านเกิดมากจึงไม่ยอมแต่งงานด้วย จึงได้ขุดคลองเพื่อตั้งบ้านแม่ให้เป็นเวียงแม่แต่ยังขาดตำบลและอำเภอนาง จึงตั้งหมู่บ้านเป็นตำบลและเป็นอำเภอบ้านแม่ และได้เปลี่ยนชื่อจากตำบลบ้านแม่เป็นตำบล "บ้านแม" มาจนถึงปัจจุบัน

แต่เดิม ตำบลบ้านแม เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอแม่วาง และอำเภอบ้านแม โดยมีที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ที่บ้านกาดต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2477 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยุบอำเภอแม่วาง และอำเภอบ้านแม รวมเป็นอำเภอเดียวกันให้ใช้ชื่อว่า “อำเภอบ้านแม” โดยมีที่ว่าการอำเภอ ตั้งอยู่ที่บ้านเปียง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านแม ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2482 ได้มีการย้ายที่ว่าการอำเภอบ้านแม มาตั้ง ณ ที่บ้านสันป่าตอง หมู่ 10 ตำบลยุหว่า ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันและเปลี่ยนชื่ออำเภอเป็น “อำเภอสันป่าตอง”

ปัจจุบันตำบลบ้านแม อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเนื้อที่ประมาณ 16.65 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,406 ไร่ อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับตำบลน้ำบ่อหลวง ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลยุหว่า ทิศใต้ติดต่อกับตำบลทุ่งสะโตก และทิศตะวันตกติดต่อกับตำบล  ดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

 

1. สภาพทั่วไป

1.1   ที่ตั้ง  อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอสันป่าตอง  และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสันป่าตองประมาณ   6  กิโลเมตร
1.2   เนื้อที่   ประมาณ    16.65   ตารางกิโลเมตร      หรือประมาณ  10,406  ไร่
1.3   ภูมิประเทศ     ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม
1.4   จำนวนหมู่บ้าน   13   หมู่บ้าน  (แสดงหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบล)
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน  13  หมู่บ้าน
  หมู่ที่  1  บ้านเหมืองฟู
  หมู่ที่  2  บ้านเด่น
  หมู่ที่  3  บ้านท่าโป่ง
  หมู่ที่  4  บ้านฉิมพลี
  หมู่ที่  5  บ้านร้องธาร
  หมู่ที่  6  บ้านสัน
  หมู่ที่  7  บ้านร้องขุ้ม
  หมู่ที่  8  บ้านแม
  หมู่ที่  9  บ้านเจดีย์เนิ้ง
  หมู่ที่  10 บ้านกิ่วแลน้อย
  หมู่ที่  11 บ้านดง
  หมู่ที่  12 บ้านท่าเดื่อ
  หมู่ที่  13 บ้านเปียง
  
1.6 ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น    6,554   คน  แยกเป็นชาย   3,107   คน หญิง   3,447   คน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

2.  สภาพทางเศรษฐกิจ  
 
2.1  อาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในเขตเทศบาล)  
เกษตรกรรม ,  เลี้ยงสัตว์ , รับจ้าง , ตัดเย็บเสื้อผ้า , ก่อสร้าง , ค้าขาย  , รับราชการ 
2.2  หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล.    
 -  ธนาคาร                       -      แห่ง   
-  โรงแรม                        1      แห่ง   
-  ปั้มน้ำมันและก๊าซ            1      แห่ง   
-  โรงงานอุตสาหกรรม        2      แห่ง   
-  โรงสี                          10     แห่ง   

3.   สภาพทางสังคม     

3.1  การศึกษา     
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                3   แห่ง  
-  โรงเรียนประถมศึกษา         2   แห่ง  
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา            1   แห่ง  
-  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา        1   แห่ง     
-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน           13 แห่ง
3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา    
-  วัด/สำนักสงฆ์                    10  แห่ง  
-  มัสยิด                                   -   แห่ง  
-  ศาลเจ้า                                 -   แห่ง  
-  โบสถ์                                   -   แห่ง  
3.3  สาธารณสุข     
-  โรงพยาบาลของรัฐขนาด    -     เตียง     -   แห่ง
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล         3  แห่ง
-  สถานพยาบาลเอกชน                       -   แห่ง
-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                       -   แห่ง
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100 
3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
-  สถานีตำรวจ            -   แห่ง  
-  สถานีดับเพลิง          -   แห่ง  
-  ตู้ยามตำรวจ            1  แห่ง  

4.  การบริการพื้นฐาน  

4.1  การคมนาคม   (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก) 
ถนน  คสม.        47   สาย        ยาวประมาณ         8.3 กม. 
ถนน  ลาดยาง    13   สาย        ยาวประมาณ         5.2 กม. 
ถนน ลูกรัง         37  สาย         ยาวประมาณ        19.5 กม. 
4.2  การโทรคมนาคม     
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข            -  แห่ง  
- สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ              -  แห่ง  
4.3  การไฟฟ้า  (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)
 - ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน    
-  ประชาชนที่ใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 99    
4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ     
 - ลำน้ำ,ลำห้วย  4 สาย (ลำเหมือง) 
- บึง , หนองและอื่นๆ  1 แห่ง  
4.5  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น     
-  ฝาย  7 แห่ง  
- บ่อน้ำตื้น  1,049 แห่ง  
 - บ่อโยก  - แห่ง  
- อื่น ๆ (ระบุ)  13 แห่ง (ประปาหมู่บ้าน) 
      87 แห่ง (บ่อบาดาล) 
       9  แห่ง (สระน้ำ)  1 แห่ง (บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร)

5.  ข้อมูลอื่น ๆ

5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน  อบต.)   
5.2  มวลชนจัดตั้ง     
 - ลูกเสือชาวบ้าน                                - รุ่น - คน
 - ไทยอาสาป้องกันชาติ                       - รุ่น - คน
 - กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ     - รุ่น - คน
 - อื่น ๆ (ระบุ)                                    - รุ่น - คน

๖.  ศักยภาพในตำบล

          ๖.๑  ศักยภาพของเทศบาลตำบลบ้านแม

          ๑.  จำนวนบุคลากรเทศบาลตำบล จำนวน  36  คน

                   -  ตำแหน่งในสำนักปลัด            จำนวน  16  คน

                   -  ตำแหน่งในกองคลัง              จำนวน  ๖  คน

                   -  ตำแหน่งในกองช่าง               จำนวน  5  คน

                   -  ตำแหน่งในกองการศึกษาและวัฒนธรรม  จำนวน  9  คน

          ๒.  ระดับการศึกษา

                   -  มัธยมศึกษาตอนต้น                        จำนวน  ๒  คน                    

-  มัธยมศึกษาตอนปลาย                     จำนวน  7  คน

                   -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ                    จำนวน  2  คน

                   -  ประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง             จำนวน  1   คน

                   -  ปริญญาตรี                                 จำนวน  16  คน

                   -  ปริญญาโท                                 จำนวน  8  คน

 

ผลการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแม ในปีที่ผ่านมา

1.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   ตัวอย่างเช่น
การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     (บางรายการเท่านั้น)

1.  โครงการก่อสร้างถนน คสม.  หมู่ที่  2  กว้าง 4  เมตร  ยาว  126  เมตร
2.  โครงการก่อสร้างถนน คสม.  หมู่ที่  5   กว้าง  4  เมตร  ยาว  128  เมตร
3.  โครงการก่อสร้างถนน คสม.  หมู่ที่  9  กว้าง 4  เมตร  ยาว  128  เมตร
4.  โครงการก่อสร้างถนน คสม.  หมู่ที่  13 กว้าง 4  เมตร  ยาว  128  เมตร  
5.  โครงการก่อสร้างถนน คสม.  หมู่ที่  10  กว้าง  5  เมตร  ยาว  125  เมตร
6.  โครงการก่อสร้างถนน คสม.  หมู่ที่  10  กว้าง  4  เมตร  ยาว  26  เมตร
7.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่  7   กว้าง  3  เมตร  ยาว  310  เมตร
8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  หมู่ที่  8   จำนวน     1   โครงการ
9. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่  จำนวน  1  โครงการ
10. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจำตำบล หมู่ที่ 7  จำนวน  1  โครงการ
11. โครงการขยายสะพานข้ามคลองชลประทาน คสล. หมู่ 10 กว้าง 6.30 เมตร ยาว 10 เมตร
12. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ และเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า  ใช้ในสำนักงานจำนวน 1 ชุด
13. โครงการต่อเติมอาคาร คสล. โรงอบลำไยประจำตำบล จำนวน 1 โครงการ
14. โครงการติดตั้งหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมปักเสาไฟฟ้าเข้าโรงอบลำไยประจำตำบล

หมายเหตุ    เนื่องจากพื้นที่ของตำบลบ้านแม  กว้างขวางทำให้การพัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐานจึง
      ต้องวางแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนั้นในช่วงฤดูฝนสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ 
      ราบลุ่ม  ทำให้บางหมู่บ้านประสบปัญหาอุทกภัย  พืชไร่  พืชสวน สัตว์เลี้ยง เสียหายเป็น 
      จำนวนมาก อีกทั้งทำให้การคมนาคมไม่สะดวกถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและคับแคบ

2. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ   ตัวอย่างเช่น

1. การคมนาคมขนส่งมีความสะดวกรวดเร็ว  เพิ่มขึ้นร้อยละ  20
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  มีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อคน  ต่อปี  ไม่ต่ำกว่า 20,000   บาท
3. ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจในการรักษาซ่อมแซมสุขภาพลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ   20
4. ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  มีความยั่งยืน 
 
Copy right ©2006-2016 โดย เทศบาลตำบลบ้านแม - http://www.banmae.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านแม 229/1 หมู่ 10 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 24 สิงหาคม 2549