ข้อมูลทั่วไป
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง
ผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
อัตรากำลัง
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสวัสดิการชุมชน
งานกฎหมายและคดี
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
กองคลัง
งานบัญชีและการเงิน
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
สถิติรายรับ-รายจ่าย
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยงานในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลน้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียง
ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศรัย (กศน.)
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ้านแม
สถานที่สำคัญในพื้นที่
ศาสนสถาน
ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลัก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ
คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.บ้านแม
 
 
     
 
ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์สำหรับชาวต่างประเทศและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยหรือพำนักอยู่ในประเทศไทย: (08/06/58)
รับโอนย้ายสายงานนักบริหาร: เทศบาลตำบลบ้านแม รับโอนย้ายตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อโดยตรงที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้าน... (03/04/58)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลบ้านแม: (03/03/58)
โครงการปรองดองสมานฉันท์: (เวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปและเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ) และเว... (21/01/58)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน : ถั่วเน่า และถั่วทิพย์ : เรื่องเล่าจาก…..นายกเทศบาลตำบลบ้านแม ภูมิปัญญาชาวบ้าน : ถั่วเน่า และถั่วทิพย์ ถั่วเ... (01/01/58)
ข่าวการบริหารราชการ: http://www.thaigov.go.th/ (23/06/57)
สอบราคาจัดซื้อรถยนต์กู้ชีพกู้ภัยพร้อมหลังคาและอุปกรณ์: (09/02/58)
สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1: (19/12/57)
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บ ขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอย: (26/11/57)
 

     
 
คู่มือประชาชนเตรียมรับมือภัยพิบัติ : How to survive in a disaster? (เอาชีวิตรอดได้อย่างไรในภัยพิบัติ?) โดย Amanda Ripley เหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดอย่างมีความถี่มากขึ้นเรื่อยๆ โดย... (30/06/57)
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น อบต.บ้านแม : รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น อบต.บ้านแม ประจำปีงบประมาณ 2556 (05/09/56)
 

     
 
 ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับ... <03/07/58>
 ขออนุญาติแนะนำ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เช็ค ใบเสร็จ Com... <18/04/58>
 เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก <18/04/58>
 เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็ค Passbook Print... <13/03/58>
 รับโอนนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับ 3 ไหมครับ <10/03/58>
 ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับ... <06/03/58>
 ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด ( กรุณาอ่านให้ <26/02/58>
 ขอเชิญสมัครอบรม "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอา... <23/12/57>
 ขอเชิญสมัครอบรม "การประมาณราคาก่อสร้างบ้านพักอาศัย... <23/12/57>
 เรียน ป.โท <21/11/57>
อ่านต่อ..
 

 
นายจำนงค์ ใฝปัน
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุยกับคณะผู้บริหาร
 

     
 
เจดีย์วัดร้องขุ้ม (เจดีย์งาม) เจดีย์วัดร้องขุ้ม (เจดีย์งาม) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เจดีย์วัดร้องขุ้ม เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่ง มีอายุประมาณ 500-600 ปี สันนิษฐานการก่อสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 21 ระหว่างปีพุทธศักราช 2001-2100 เนื้อที่ของโบราณสถาน ในบัญชีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มี...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
 

     
 
 

 
 
 
Copy right ©2006-2015 โดย เทศบาลตำบลบ้านแม - http://www.banmae.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านแม 229/1 หมู่ 10 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 24 สิงหาคม 2549