ข้อมูลทั่วไป
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง
ผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
อัตรากำลัง
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสวัสดิการชุมชน
งานกฎหมายและคดี
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ส่วนการคลัง
งานบัญชีและการเงิน
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
สถิติรายรับ-รายจ่าย
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยงานในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลน้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียง
ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศรัย (กศน.)
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ้านแม
สถานที่สำคัญในพื้นที่
ศาสนสถาน
ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลัก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ
คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.บ้านแม
 
 
     
 
ห้ามเข้าบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าที่เสียหายจากการเกิดไฟป่า: อ้างถึงสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ สท 1612.43/2762 ลงวันที่ 2... (24/03/57)
การขออนุญาตติดตั้งป้ายบนเสาไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: (25/10/56)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านแม เรื่อง กำหนดจำนวนของประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ฯ: (24/10/56)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศแผ่นประกาศหรือติดแผ่นป้ายโฆษณา หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังห... (24/03/57)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล: (23/08/56)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์: (23/08/56)
ประมูลการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์: (05/08/56)
 

     
 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น อบต.บ้านแม : รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น อบต.บ้านแม ประจำปีงบประมาณ 2556 (05/09/56)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. ๒๕๕๕ : ข้อ ๑ ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่ใ... (24/01/56)
 

     
 
 ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกัน... <09/04/57>
 ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกัน... <08/04/57>
 ผลเสียของการพนัน <03/04/57>
 ผลเสียของการพนัน <03/04/57>
 ผลเสียของการพนัน <03/04/57>
 ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกัน... <02/04/57>
 อินเขาใหญ่รีสอร์ท บริการห้องพัก ประชุมสัมมนา จัดลี้ยง T... <31/03/57>
 ศรีกรุงโบรคเกอร์รับสมัครตัวแทน ค่าคอมมิชชั่น 12% ไม่กำห... <27/03/57>
 ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกัน... <25/03/57>
 ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกัน... <22/03/57>
อ่านต่อ..
 

 
นายจำนงค์ ใฝปัน
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุยกับคณะผู้บริหาร
 

     
 
เจดีย์วัดร้องขุ้ม (เจดีย์งาม) เจดีย์วัดร้องขุ้ม (เจดีย์งาม) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เจดีย์วัดร้องขุ้ม เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่ง มีอายุประมาณ 500-600 ปี สันนิษฐานการก่อสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 21 ระหว่างปีพุทธศักราช 2001-2100 เนื้อที่ของโบราณสถาน ในบัญชีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มี...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
 

     
 
 

 
 
 
Copy right ©2006-2014 โดย เทศบาลตำบลบ้านแม - http://www.banmae.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านแม 229/1 หมู่ 10 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 24 สิงหาคม 2549