ข้อมูลทั่วไป
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง
ผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
อัตรากำลัง
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสวัสดิการชุมชน
งานกฎหมายและคดี
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
กองคลัง
งานบัญชีและการเงิน
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
สถิติรายรับ-รายจ่าย
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยงานในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลน้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียง
ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศรัย (กศน.)
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ้านแม
สถานที่สำคัญในพื้นที่
ศาสนสถาน
ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลัก
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านแม
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ
คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.บ้านแม
 
 
     
 
7 สิงหาคม 2559 วันลงประชามติ 08.00-16.00: (21/07/59)
ประชาสัมพันธ์เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์: (10/05/59)
ประกาศ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 : (28/03/59)
โครงการสนับสนุน ส่งเสริม ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านแม : เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 เทศบาลตำบลบ้านแม ได้จัดทำโครงการสนับสนุนศูนย์ยุติธร... (25/09/58)
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การตัดแต่งกิ่งลำไย งบประมาณ 2558: เมื่อวันที่ 27สิงหาคม 2558 นายจำนงค์ ใฝปัน นายกเทศมนตรี... (02/09/58)
โครงการแปลงสาธิตการทำนาโยน ประจำปีงบประมาณ 2558: เนื่องจาก ในพื้นที่ตำบลบ้านแม มีเกษตรกรจำนวนมากที่มีอาชีพทำนา ซึ่งส่วนใหญ่... (14/08/58)
ประกาศสอบราคาติดตั้งหอกระจายข่วยแบบไร้สายระบบ UHF-FM โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์: (18/04/59)
ประกาศใช้ราคากลาง: (25/03/59)
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง: (02/03/59)
 

     
 
คู่มือประชาชนเตรียมรับมือภัยพิบัติ : How to survive in a disaster? (เอาชีวิตรอดได้อย่างไรในภัยพิบัติ?) โดย Amanda Ripley เหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดอย่างมีความถี่มากขึ้นเรื่อยๆ โดย... (30/06/57)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม : รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น อบต.บ้านแม ประจำปี 2558 (05/09/56)
 

     
 
 ขายเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก Pa... <22/07/59>
 ขอเชิญอบรม "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร&q... <16/06/59>
 ขายเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก Pa... <15/06/59>
 ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ&... <19/05/59>
 โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ส... <30/03/59>
 ประชาสัมพันธ์ร้านคอมพิวเตอร์ <23/02/59>
 ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการแ... <13/01/59>
 test <13/01/59>
 ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับ... <03/07/58>
 ช่างไฟฟ้าระดับ 1 <16/11/57>
อ่านต่อ..
 

 
นายจำนงค์ ใฝปัน
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุยกับคณะผู้บริหาร
 

     
 
บ้านหัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว (ต้นแบบ OTOP) บ้านหัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว (ต้นแบบ OTOP) บ้านกิ่วแลน้อย หมู่ 10 ต.บ้านแม อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ บ้านกิ่วแลน้อยเป็นหมู่บ้านหนึ่งของอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแม ซึ่งมีเส้นทางการเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ได้ 2 เส้นทาง จากถนนเลียบคันคลองชลปร...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
 

     
 
 

 
 
 
Copy right ©2006-2016 โดย เทศบาลตำบลบ้านแม - http://www.banmae.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านแม 229/1 หมู่ 10 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 24 สิงหาคม 2549