ข้อมูลทั่วไป
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง
ผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
อัตรากำลัง
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสวัสดิการชุมชน
งานกฎหมายและคดี
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ส่วนการคลัง
งานบัญชีและการเงิน
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
สถิติรายรับ-รายจ่าย
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยงานในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลน้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียง
ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศรัย (กศน.)
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ้านแม
สถานที่สำคัญในพื้นที่
ศาสนสถาน
ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลัก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ
คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.บ้านแม
 
 
     
 
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบ้านแม: ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ดำรงธ... (01/10/57)
ประชาสัมพันธ์การพนันผิดกฎมาย ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ: (12/09/57)
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.): คำสั่งของคณะรักษาความ... (28/07/57)
ข่าวการบริหารราชการ: http://www.thaigov.go.th/ (23/06/57)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศแผ่นประกาศหรือติดแผ่นป้ายโฆษณา หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังห... (24/03/57)
สอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียง: (15/10/57)
สอบราคาปรับปรุงผิวถนนลาดยางแบบ Overlay: (13/10/57)
ประกาศผลการสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนฯ: (06/08/57)
 

     
 
คู่มือประชาชนเตรียมรับมือภัยพิบัติ : How to survive in a disaster? (เอาชีวิตรอดได้อย่างไรในภัยพิบัติ?) โดย Amanda Ripley เหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดอย่างมีความถี่มากขึ้นเรื่อยๆ โดย... (30/06/57)
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น อบต.บ้านแม : รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น อบต.บ้านแม ประจำปีงบประมาณ 2556 (05/09/56)
 

     
 
 ช่างไฟฟ้าระดับ 1 <16/11/57>
 เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็ค Passbook Print... <10/11/57>
 เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็ค Passbook Print... <04/11/57>
 ขายเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก Pa... <24/10/57>
 สอบถามโอนย้ายค่ะ <06/10/57>
 สอบถามโอนย้าย <05/10/57>
 เครื่องพิมพ์เช็ค <04/10/57>
 เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก,เครื่องพิมพ์เช็ค <27/09/57>
 เรื่องบริการ กู้ชีพ กู้ภัย <20/09/57>
 เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็ค Passbook Print... <15/09/57>
อ่านต่อ..
 

 
นายจำนงค์ ใฝปัน
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุยกับคณะผู้บริหาร
 

     
 
บ้านหัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว (ต้นแบบ OTOP) บ้านหัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว (ต้นแบบ OTOP) บ้านกิ่วแลน้อย หมู่ 10 ต.บ้านแม อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ บ้านกิ่วแลน้อยเป็นหมู่บ้านหนึ่งของอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแม ซึ่งมีเส้นทางการเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ได้ 2 เส้นทาง จากถนนเลียบคันคลองชลปร...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
 

     
 
 

 
 
 
Copy right ©2006-2014 โดย เทศบาลตำบลบ้านแม - http://www.banmae.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านแม 229/1 หมู่ 10 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 24 สิงหาคม 2549